Zasady gospodarowania elektroodpadami

Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych

1.Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z
gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży,o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i
pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2.Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych,
obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i
pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w
rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Punkt zbiórki selektywnej:
PRE ZERO
ul.Przemysłowa 31
09-400 Płock